چوپر

۱.ترکیب کردن آب با عسل باعث سازگاری آن با تمام مزاج ها میشود،ولی عسل تنها ممکن است با طبع افراد گرم مزاج سازگار نباشد.
۲.عسل در بین تمام مواد غذایی بهترین گرمی بخش به بدن است.
۳.دلیل معجزه عسل طبیعی در درمان بیماری های گوارشی ،آنزیم هایی است که فقط ذر عسل طبیعی وجود دارد.
۴.عسل و دارچین ناشتا در افراد بلغمی کاهش وزن چشم کیری ایجاد می کند.
۵.عسل و آب لیمو (ناشتا)با گرم کردن معده و پاکسازی کبد،از کهک ترین درمان های کبد چرب است.
۶.پایه و اساس درمان تمام بیماری های سرد مانند:کم کاری تیرویید،سردی معده،سردی مغز،افسردگی،انواع کیست و کبد چرب مصرف عسل طبیعی در ناشتا است.