عسل کوهی
چوپر

عسل کوهی کیفیت بسیار بالایی دارد که قابل قیاس با عسل های دیگر نیست و حتی با عسل های طبیعی و ارگانیک نیز متفاوت است. عسل هایی که در شکاف کوه ها تولید می شود از این جهت با عسل های دیگر تفاوت دارد.
یکی از تفاوت های عسل کوهی با عسل های دیگر در طمع و مزه ویژه عسل کوهی است. در واقع طعم و مزه چیزی است که هیچ آزمایشگاهی قادر به آزمایش آن نیست و هیچ زبانی هم قادر به توصیف آن نیست. درست شبیه این است که به فردی که هرگز سیب ندیده و نخورده است بخواهید مزه و عطر سیب را توضیح بدهید! با این توضیحات روشن می شود که عسل کوهی یا عسل وحشی یعنی عسلی که زنبورهای عسل وحشی به طور خودجوش و بدون دخالت و خواست انسان تولید می کنند بسیار کمیاب و نایاب هستند و باید ادعای افراد مدعی در مورد داشتن این عسل را به سختی پذیرفت.

عسل ارگانیک

آیا عسل کوهی ارگانیک است؟

عسل کوهی عسل ارگانیک و عالی ترین عسل ارگانیک محسوب می شود . در واقع هر عسل کوهی، ارگانیک محسوب می شود ولی هر عسل ارگانیک، کوهی محسوب نمی شود. امروزه توسط انسان عسل های ارگانیک تولید می شود که بسیار مرغوب هستند ولی با این حال این عسل های ارگانیک نیز کوهی محسوب نمی شوند.

چوپر